CHẤT HẤP THỤ

,
5/5 - (1 bình chọn)

CHẤT HẤP THỤ (DUNG MÔI)

Điều kiện lựa chọn dung dịch hấp thụ

Độ hòa tan tốt: có tính chọn lọc có nghĩa là chỉ hòa tan cấu tử cần tách và hòa tan không đáng kể các cấu tử còn lại. Đây là điều kiện quan trọng nhất.

Độ nhớt của dung môi: càng bé thì trở lực quá trình càng nhỏ, tăng tốc độ hấp thu và có lợi cho quá trình chuyển khối.

Nhiệt dung riêng: bé sẽ tốn ít nhiệt khi hoàn nguyên dung môi.

Nhiệt độ sôi: khác xa với nhiệt độ sôi của chất hoà tan sẽ dễ tách các cấu tử ra khỏi dung môi.

Nhiệt độ đóng rắn: thấp để tránh tắc thiết bò, không tạo kết tủa, không độc và thu hồi các cấu tử hòa tan dễ dàng hơn.

Ít bay hơi, rẻ tiền, dễ kiếm và không độc hại với người và không ăn mòn thiết bị. 2.

Chất hấp thụ phổ biến

 Nước (H2O)

 Dung dịch bazơ: KOH, NaOH, Na2CO3, K2CO3, Ca(OH)2, CaCO3…

 MonoEtanolAmin (OHCH2CH2NH2), Dietanolamin (RNH), trietanolamin (R3N).

Các dung dịch này có nhược điểm:

 Dễ bay hơi nên thất thoát nhiều

 Ăn mòn hoá học

 Liên kết với CO2 rất bền nên khó phân hủy để hoàn nguyên…

 Nên ít được sử dụng rộng rãi

Việc lựa chọn chất hấp thụ phụ thuộc vào các yếu tố:

Thành phần và tính chất của khí thải cần xử lí

Tính chất và chất lượng của chất hấp thụ

Thời gian sử dụng chất hấp thụ trong thiết bị (chu kì hấp thụ)

Lượng chất hấp thụ Khả năng tiếp xúc giữa chất ô nhiễm và dung dịch hấp thụ

Nhiệt độ, áp suất,…

Trong kỹ thuật xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ, nước là loại chất hấp thụ sẵn có, giá rẻ và thuận lợi nhất. Tuy nhiên nước chỉ hấp thụ một số ít chất khí độc hại, hơn nữa mức độ hấp thụ vật lý cũng hạn chế. Trong nhiều trường hợp người ta phải áp dụng phương pháp hấp thụ hóa học bằng nhiều hóa chất khác nhau tùy theo mức độ độc hại cần khử, cụ thể như sau:

Khí ô nhiễm cần Chất hấp thụ

Oxit nitơ: N2O,O2, N2O5

=> Nước và các chất huyền phù: dung dịch NaOH, Na2CO3, NaHCO3, KOH, K2CO3, KHCO3, Ca(OH)2, CaO, MgCO3, Mg(OH)2, Ba(OH)2, BaCO3, NH4HCO3

Nitơ Oxit NO

=>Dung dịch FeCl2 , FeSO4, NaSO3, Na2S2O3, NaHCO3, NaHSO3

Sunfua Điôxít SO2

=>Nước, Dung dịch NaOH, CaOH, CaCO3,K2CO3, Na2CO3 (15-20%), KOH…

Đihyđro sunfua H2S

=> Dung dịch Na2CO3 + Na3AsO4

Cacbon Oxit CO

=> Nitơ lỏng, dung dịch [Cu(NH3)]n, COCH

Cacbon Ddiooxxit CO2

=> Dung dịch Na2CO3, NaOH, KOH, K2CO3, Ca(OH)2

Các hóa chất chứa Flo: HF, SiF4

=> Nước, dung dịch: NaOH, KOH, Ca(OH)2 Clo Cl2 dung dịch: NaOH, KOH, Ca(OH)2

Hơi sương, HCl

=> Nước, dung dịch Na2CO3, NaOH, KOH, K2CO3, Ca(OH)2

Share this...
2 replies

Trackbacks & Pingbacks

    Leave a Reply

    Want to join the discussion?
    Feel free to contribute!

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *